Algemene voorwaarden oliehandel

Artikel 1.
Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere koopovereenkomst, aanbieding, offerte en andere overeenkomst tussen Joontjes BV (hierna te noemen Verkoper) en afnemers (hierna te noemen Koper), voor zover van deze voorwaarden niet door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.
Levering & Transport
2.1 Alle leveringen geschieden op de overeengekomen locatie. Bij levering op bestemming zal worden geleverd op de plaats die Verkoper of de vervoerder met het transportmiddel met gebruikelijke apparatuur redelijkerwijs op eigen kracht kan bereiken.

2.2 Leveringen geschieden op afroep, tenzij anders overeengekomen. Het kan voorkomen dat uit operationele overwegingen meer of minder dan de overeengekomen of afgeroepen hoeveelheden worden geleverd, waarmee Koper zich op voorhand akkoord verklaart.

2.3 De metingen en wegingen volgens de bij Verkoper gebruikelijke methode zijn bepalend.

2.4 Emballage kan aan Koper in rekening worden gebracht en wordt slechts teruggenomen voor zover daar bij Verkoper een specifieke regeling voor is.

2.5 Verkoper heeft het recht levering in een door Koper aangewezen ruimte (de ontvangstapparatuur daaronder begrepen), die niet voldoet aan door Verkoper te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en de hierdoor ontstane schade aan Koper in rekening te brengen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in een ondeugdelijke ruimte. Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

2.6 Koper is verplicht om bij of direct na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van Koper over de levering waaronder begrepen kwaliteitsklachten, moeten terstond schriftelijk bij Verkoper worden gemeld.

Artikel 3.
Prijzen
3.1 Levering vindt plaats tegen de op de dag van levering geldende lijstprijzen, tenzij anders overeengekomen. Indien door overheids- of andere bevoegde organen ten aanzien van het geleverde (grondstoffen daaronder begrepen) of de omzet daarvan mocht worden overgegaan tot het heffen, wijzigen of intrekken van belastingen, rechten, heffingen en/of andere lasten, zal de prijs dienovereenkomstig worden gewijzigd. Bij wijzigingen van de koers van de Euro ten opzichte van relevante buitenlandse valuta, kan de prijs door Verkoper worden herzien.

Artikel 4.
Betaling en incassokosten
4.1 Betalingen dienen contant en zonder aftrek van betalingskorting te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Leveringen die door middel van automatische incasso worden betaald, worden binnen één week na levering van de bankrekening van Koper geïncasseerd.

4.3 Bij het accepteren van de betaalbon c.q. afleverbon wordt deze aangemerkt als een pre-notificatie of vooraankondiging op de automatische incasso’s.

4.4 Leveringen op rekening worden binnen één week na factuurdatum van de bankrekening van Koper geïncasseerd.

4.5 Indien Koper de openstaande factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum voldaan heeft, of de afgegeven machtiging tot een storno geleid heeft, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en staat het ons vrij de verschuldigde rente van 1% per maand en € 15,00 administratiekosten bij u in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.6 Alle overige kosten die met de incasso van het gefactureerde bedragen gemaakt worden (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), zijn voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of van het restant van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te treffen wanneer u in gebreke bent met betaling. Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. Indien er sprake is van een betalingsachterstand, zijn wij bevoegd de leveringen op te schorten totdat de achterstand, inclusief de rente en de kosten is voldaan.

Artikel 5.
Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de koopprijs inclusief eventuele rente en bijkomende kosten geheel heeft voldaan. Niettemin zijn alle risico’s met betrekking tot het geleverde vanaf het tijdstip van levering voor Koper.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid
Ingeval Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk levert, en hiervoor aansprakelijk is, heeft Koper recht op schadevergoeding en wel tot ten hoogste het factuurbedrag van het geleverde. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7.
Overmacht
7.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van haar leveringsplicht indien, voor zover en voor zolang de levering geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd of verhinderd door overmacht, waaronder mede kan worden begrepen:
– de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon, dat (die) te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
– verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot winning, productie en/of aanvoer (waaronder valt verlenging van aanvoerlijnen) en/of invoer van grond- en hulpstoffen voor de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer
daarvan naar de plaats van levering (onder één en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven);
– omstandigheden die Verkoper niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijs niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Verkoper, waren die omstandigheden bekend geweest, de overeenkomst tot levering niet slechts op gewijzigde condities zou zijn aangegaan.

7.2 Verkoper zal Koper van het ontstaan van de in 7.1 bedoelde omstandigheden zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Verkoper zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij andere leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen uit te stellen of
de te leveren hoeveelheden te beperken. Na opheffing van genoemde omstandigheden zullen Verkoper en Koper in overleg treden omtrent de hervatting van de levering.

Meppel, november 2013